Young Zebra

Shot in the Ngorongoro Crater Tanzania